Hallitus & Säännöt

Vuoden 2024 HALLITUS

Kunniapuheenjohtajat


8.11.2011 Kuvaja Pekka

23.11.2021 Karppinen Kalervo

Kunniajäsenet

29.3.2022 Arto Kivisaari

29.3. Erkki Ylitalo

23.11.2021 Lähdesmäki Kai

23.11.2021 Toivonen Matti

19.11.2019 Valkonen Irmeli

19.11.2019 Karppinen Kalervo


6.11.2018 Myllyluoma Leena

6.11.2018 Karvonen Tuula

6.11.2018 Pesonen Kari
22.11.2016 Harsunen Leena

22.11.2016 Händelin Anna Helena

22.11.2016 Jussila EeroVuoden Seniorit

19.11.2019 Packalén Hilkka

6.11.2018 Ylitalo Erkki

21.11.2017 Jänkälä Martti

21.11.2017 Karimaa Erkki

S Ä Ä N N Ö T 

Voimassaolevat säännöt: 28.12.2022 


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry ja sen kotipaikka on Kauniainen.


2. Yhdistyksen tavoite


Yhdistyksen tarkoitus on jäsentensä mielenvireyden, yhteenkuuluvuuden ja viihtyvyyden edistäminen sekä sosiaalisen aktiivisuuuden, harrastusten ja elinolosuhteisiin liittyvän tietouden ylläpito ja lisääminen.


3. Toimintamuodot


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys


- järjestää jäsenilleen kokouksia, esitelmätilaisuuksia, juhlia, retkiä, ryhmämatkoja sekä teatteri-, ooppera- ja konserttikäyntejä,

- tiedottaa toiminnastaan jäsenkirjein ja ilmoituksin Kaunis Grani-lehdessä sekä internetsivuillaan,

- tiedottaa kokouksissaan jäsenistön etuuksia koskevista valtion ja kaupungin merkittävistä toimenpiteistä,

- toimii tarpeen mukaan jäsentensä välisenä yhdyssiteenä järjestämällä harrastus- ja virkistystilaisuuksia, ja

- on yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan toimielinten sekä Kauniaisissa toimivien muiden yhdistysten kanssa.


Yhdistyksen toiminta on poliittisesti sitoutumatonta.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä.


4. Kieli


Yhdistyksen kieli on suomi.


5. Jäsenet


Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen


- joka on saavuttanut eläkeiän tai muusta syystä saa eläkettä ja

- joka asuu Kauniaisissa tai Kauniaisten raja-alueilla, tai entisenä kauniaislaisena haluaa pitää edelleen yhteyttä vanhaan ystäväpiiriinsä ja

- joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 


Henkilöt, jotka eivät saa eläkettä, sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt voivat liittyä yhdistykseen kannatusjäseniksi.


Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi henkilöitä, jotka se katsoo erityisen ansioituneiksi yhdistyksen päämäärien mukaisessa toiminnassa. Heillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä.


6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa kahden (2) vuoden ajalta, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi.


7. Jäsenmaksu


Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua, eivät myöskään ennen kyseisen vuoden alkua 90 vuotta täyttäneet jäsenet.


8. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 - 8 muuta jäsentä.


Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 


Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin  arpa.


9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.


10. Tilikausi ja toiminnan/tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnan/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


11. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Kannatusjäsenillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.


Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla tai sähköpostitse lähetetyllä kokouskutsulla.


13. Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnan/tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

7. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

8. valitaan yksi toiminnan/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnan/varatilintarkastaja

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.